Principală » Articole » sarbatoarea pastelor si cina Domnului

Ultimul Paste a lui Isus cu ucenici sai


 Isus ştia că El trebuia să sufere pentru Împăratu­lui Dumnezeu în aceeaşi  zi. şi de aceea era foarte dornic să sărbătoarescă aceste ultime Paşte cu ucenicii Săi. El  le zise astfel, după cum citim la Luca : 22:13-18 : „Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece  apostoli. El le-a zis. Am dorit mult să mănânc Pastele acestea cu voi înainte de patima Mea ; căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor in împărăţia lui Dumnezeu. Şi a luat un pahar a mulţumit lui Dumnezeu, şi a zis : Luaţi paharul acesta şi impărţiti-l între voi : pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni împărăţia lui Dumnezeu". Din asemenea însemnări este evident, că în timp ce Isus mânca din mielul fript de Paşte, care îl simboliza ,pe El însuşi, şi a băut din vinul de Paşte, cugetele Sale nu erau concentrate asupra Sa însuşi. El avea în minte cu mult mai mult marea che­stiune de discuţie pusă înaintea întregului univers, suve­ranitatea de drept a Tatălui Său Iehova Dumnezeu. Aceasta era El hotărât să o sprijinească şi să-i rămână credincios, deşi ea însemna pentru El durere amară şi suferinţă până la cea mai ruşinoasă moarte pe lemn.   

 O dare de seamă (Luca 22 :14-20) arată că Isus urma obiceiurile evreeşti ale vremii în ce priveşte sărbătorirea Paştelui. Legea dată prin Moise nu menţio­nase şi nu ceruse folosirea vinului la sărbătoare, dar pe : vremea lui Isus vinul fusese introdus în sărbătoare. Vin  roşu era folosit, care era socotit mai bun decât vinul alb. Printre Iudei continua să fie folosit până prin veacul al treilea al erei noastre comune, când a fost schimbat pe ; socoteala aşa numitei „acuzaţiuni a sângelui".

  Din cauza folosirii vinului roşu Evreii erau acuzaţi de către anti-Semiţi, aşa numiţi „creştini", că beau sânge uman, prin presupunere, acela al creştinilor. După informaţiunea  prezentă, „acuzarea sângelui" împotriva lor, datează din veacul al treisprezecelea, în decursul căruia Inquiziţia Ramano-Catolică a fost stabilită, şi  cu  privire  la  ca,  Enciclopedia  evreiască   (volumul 3,  pag. 264, coloana 1, paragraful 1) zice :                                        

„De preferinţă şi Iudeii întrebuinţau vin roşu pentru cele patru pahare, cari le erau poruncit să le bea în prima din cele două seri ale sărbătoririi de Paşte culoarea roşie a vinului, după legendă, fiind o amintire slabă nu numai a copiilor Israeliţi [150 fiind ucişi i spre a procura o baie de sânge pentru vindecarea boalei] vărsat spre a pregăti o baie pentru leprosul Faraon, ci de asemenea şi a  numeroşi Evrei cari muriseră pentru credinţa lor. Acest vin roşu a fost interpretat de Către duşmanii Evreilor ca fiind adevărat sânge; şi în consecinţă David ha-Levi b. Samuel, în comentarul său ... a avertizat împotriva folosirii lui. Atâta discuţie pentru o asociaţie reală sau închipuită dintre acuzarea sângelui şi sărbă­toarea Paştelui". Preoţii Catolici întrebuinţează vin alb la masă (liturghie).

 În conformitate cu obiceiul stabilit, se cerea să fie oferite la masa pascală, patru pahare fiecărui Iudeu de parte bărbătească, şi darea de seamă despre aceasta a fost păstrată în Talmudul Evreiesc. Să cităm din Tal­mudul Babilonian,  din secţiunea intitulată Pesachbn, capitolul 10: „Mishnah [99 b] — În seara de ajun a Paştelui în strânsă legătură cu minhah [dar] ... ei trebue să-i dea nu mai puţin de patru pahare". Iar comentarul notei marginale zice despre aceasta : „Pe cari fie­care Iudeu trebue să le bea în noaptea Paştelui. Ace­stea corespund celor patru expresiuni ale ispăşirii între­buinţate în Exodul 6:6 : ,,Eu vă voi izbăvi din mun­cile cu cari vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi; vă voi lua ca un popor al Meu' ". Obiceiul cerea ca pentru fiecare pahar să fie pronunţată o binecuvântare. Paharul menţionat mai sus de către Luca (22:17) nu era primul pahar, ci era unul dintre cele trei pahare cari trebuiau să fie băute după mâncarea mielului de Paşte, şi de aceea după ce trădătorul Iuda părăsi cina. Înainte de trecerea lui primprejur. începând cu ucenicul de la dreapta Sa (fără îndoială Ioan). Isus pronunţă o bine­cuvântare sau dădu mulţumiri. El le spuse apoi să-l treacă în jur spre dreapta, având în minte băutura bu­curiei Domnului în împărăţia lui Dumnezeu.

Tradus; de către Rabinul Dr. Isidore Epsteln, şi editat de către Presa Sontitac din Londra, Anglia.

Ca adaos Enciclopedia Evreiască (volumul 9, pagina 55,coloana  2, paragraful 2) zice : „Rabinii de asemeaea o priveau ca o datorie positivă în prima seară, să desvăluie minunile întâmplate cu ocazia eliberării lui Israel din Egipt;... Fiecare Israelit era obligat să bea în această seară patru pahare cu vin...; vinul roşu a fost înlăturat mai târziu din pricina acuzării sângelui. În timpul mâncării azimelor [pâine nedospită] şi a băuturii vinului, poziţia de oameni liberi (adică, răzimarea pe partea stângă pe perne) era obligatorie tuturor participanţilor bărbaţi... Binecu­vântările peste mai multe pahare erau specificate"..

 Pentru acea adunare pascală a lui Isus şi cei doi­sprezece ucenici ai Săi era prezent acolo un om care în mod hotărât nu va intra în acea împărăţie a lui Dumnezeu spre a bea vinul bucuriei si veseliei, şi el părăsi sărbătoarea atunci când Isus îi vorbi. Acel om era Iuda Iscarioteanul. Iudeii la Paşte se spălau după ce au băut primul dintre cele patru pahare cu vin. Când lsus spălă picioarele ucenicilor Săi, cu această ocaziune El se re­feri la prezenţa acestui trădător necurat, când zise : „Cine s-a scăldat, n-are trebuinţă să-şi spele decât pi­cioarele, ca să fie curat de tot; şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi". Şi apostolul Ioan comentează în această pri­vinţă, zicând : „Căci ştia pe cel ce avea să-L vândă ; de aceea a zis : Nu sunteţi toţi curaţi" După spălarea picioarelor, mâncarea mielului de Paşte a continuat,

 În decursul mâncării cărnii mielului, un sos de ier­buri amare era încins cu o bucată de pâine nedospită. În timpul acela Isus, printr-un semn special făcut apo­stolului Ioan, arătă cine era cel ce avea să-L vândă. Ioan ne spune mai întâi cuvintele lui lsus : „Adevărat, adevărat, vă spun că robul nu este mai mare decât dom­nul său, nici apostolul nu este mai mare decât cel ce 1-a trimis. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi. Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe cari i-am ales. Dar trebue să se împlinească Scrip­tura, care zice: Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ri­dicat călcâiul împotriva Mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt. Adevărat, ade­vărat, vă spun că, cine primeşte 'pe acela pe care-1 tri­mit Eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă primeşte . pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine". Apoi Ioan adaugă:

 „După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a turburat în spirit, a mărturisit, şi a zis : Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alţii, şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte. Unui din ucenici, acela pe care-1 iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Şi ucenicul acela s-a răzimat de pieptul lui Isus. şi I-a zis : Doamne, cine este ? Isus a răspuns: Acela, căruia îi voi întinde bucăţica şi i-o voi da. Şi a întins o bucăţică, şi a dat-o lui Iuda, fiul Iui Simon,. Iscarioteanul. Cum a fost luată bucăţica, a intrat Satan în Iuda, Isus i-a zis : Ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce şe­deau la masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: Cumpără ce ne trebue pentru praznic: sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă. Era noapte. După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: Acum, Fiul omului a fost pro­slăvit, şi Dumnezeu a fost proslăvit în El". — Ioan 13:16-31.

Categorie: sarbatoarea pastelor si cina Domnului | Adăugat de: barabi12 (2013-03-07)
Vizualizări: 994 | Tag-uri: ultimul Paste cu ucenici lui Isus, mielul, pasca, painea nedospita, Pastele Izraelitilor, Ultumul Paste, ierburi amare | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets