Principală » Articole » sarbatoarea pastelor si cina Domnului

Ce inseamna painea si paharul luat la cina de amintire?

 Ce înseamnă, atunci, „împărtăşirea cu sângele lui Christoş ?  Împărtăşirea cu sângele lui Isus nu se re­feră la organismul uman sau literal, de carne, al lui Isus, ci se referă la biserică. Astfel, de asemenea, „sân­gele lui Christos" se referă aci la ceea ce a simbolizat vărsarea sângelui lui Isus, anume, la moartea de care a murit El, care a fost de un fel unic. Ea era o moarte de jertfă intru justificarea împărăţiei lui Dumnezeu. In nu­meroase scripturi sânge vărsat este întrebuinţat ca un simbol al morţii. (Mat. 23 : 30, 35 ; Luca 11 : 50, 51 ; Rom, 3:15; Evrei 12 :4 ; Apoc. 6 . 10 ;  17 : 6.   ) De aceea „împărtăşirea cu sângele lui Christos" înseamnă împărtăşire comună sau participare comună în moartea asemenea aceleia de care muri Christos Isus, şi în care fel de moarte membrii credincioşi ai trupului lui Christos trebue să ia parte. Prin ea, ei „pro­slăvesc pe Dumnezeu", întocmai după cum a făcut Pe­tru, care se împărtăşi din emblemele cinei memorabile. (Ioan 21:19). Pavel se împărtăşi din emblemele cinei memorabile a pâinii şi a vinului, deoarece el zise : „Am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Christos... Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi". — Filip .3:8-11.                                                             

 Către membrii trupului împreună cu el, cari se împărtăşesc din emblemele pâinii şi a vinului, a sens Pa­vel : „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Chris­tos, am fost botezaţi în moartea Lui ? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Christos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o vieaţă nouă. In adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte a-semănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o în­viere asemănătoare cu a Lui. Acum, dacă am murit îm­preună cu Christos, credem că vom şi trăi împreună cu El". (Rom. 6:3-5, 8). Tot aşa acei cari-se împărtăşesc din emblema memorabilă a paharului cu vin, declară deschis prin aceasta că ei, ca membri ai trupului lui Christos (biserica) merg în moarte cu El întru spri­jinirea împărăţiei lui Dumnezeu. Isus a zis tuturor a-cestora : „Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii". (Apoc. 2:10). Prin faptul că mănâncă pâinea memorabilă şi beau vinul memorabil, ei proclamă sau vestesc un singur lucru, anume, „moartea Domnu­lui". — 1 Cor. 11:26.

 Văzând că ambele embleme, pâinea nedospită şi vinul roşu, arată spre unul şi acelaş lucru, anume, spre moartea lui Christos întru justificarea suveranităţii universale şi a numelui sfânt al Tatălui Său, este potrivit ca ambele embleme să fie luate împreună de către mem­brii trupului lui Christos, cari sărbătoresc cina memora­bilă in fiecare an la data aniversării ei. Aceasta înseamnă că nici o binecuvântare separată nu este pronunţată peste paharul memorabil cu vin. La noi astăzi Pastele nu este împletit cu cina memorabilă, după cum era aceasta pe vremea lui Isus, când patru pahare cu vin erau între­buinţate în acea seară memorabilă şi o binecuvântare era pronunţată peste fiecare din cele patru pahare, după obiceiul acelei zile. Cina pascală cu cele patru pahare de vin ale ei, este sărbătorită de către Evreii necredin­cioşi chiar până în ziua de astăzi, dar serbările anuale a cinei memorabile a creştinilor la 14 Nisan, sunt cu totul deosebite de la moartea lui Isus de asemenea cină pascală. De aceea o singură rugăciune, pronunţată de către un creştin consacrat, peste amândouă emblemele, pâine şi vin împreună, este suficient şi să nu rezulte în vreo repetiţie nepotrivită înaintea  lui  Dumnezeu.

       „Când mâncaţi această pâine şi beţi paharul, vestiţi moar­tea Domnului până va veni" (1 Cor. 11:26, Am, Stan. Ver.). Deoarece atât pâinea cât şi vinul arată unul şi acelaş lucru, anume moartea lui Christos, cele două simboale se servesc în mod cuvenit împreună şi împărtăşirea se face împreună, fără o rugăciune formală între ele.  

 În timp ce se împărtăşesc din simboale, părtaşii trebue să ţină în minte explicaţia apostolului despre însemnătatea lor, aşa după cum e declarată de el, la 1 Corinteni 10:16, 17 : „Paharul binecuvântat, pe care-1 binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sân­gele lui Christos ? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Christos ? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine". (Am. Stan. Ver.). Adică, bucata de pâine nedospită simbolizează „trupul lui Christos", al căruia Isus este Capul. Prin împărtăşirea din pâinea Memo­rabilă, noi unirea noastră cu El şi participarea noastră împreună cu El în necazurile şi ocările Sale, în ziua de Rusalii, aceia cari sunt membri ai trupu­lui sub Christos Isus fuseseră preumbriţi prin cele două pâini de grâu, pe cari marele preot le aducea ca jertfă la templu, două pâini fiind întrebuinţate spre a arăta că biserica va fi compusă din două clase generale, anume Iudei şi Păgâni. Dar, la Cina Memorabilă, o singură pâine preumbreşte unitatea tuturor membrilor trupului unii cu alţii şi cu Capul lor Christos Isus — Lev. 23:15-21 , Fapte 2:1.

 Vinul roşu simbolizează sângele vărsat, anume, moartea. El reprezintă aci moartea lui Christos, prin care El îşi dovedi integritatea şi credincioşia faţă de Dumnezeu şi prin care, de asemenea, El, în acelaş timp, plăti jertfa de răscumpărare. Prin băutura vi­nului Memorabil, membrii rămăşiţei vestesc că ei sunt botezaţi în moartea lui Christos şi că ei poartă în trupurile lor de carne semnele morţii lui Christos, precum şi că ei au astfel o participare comună în moartea Sa pentru justificarea numelui lui Iehova. (Rom. 6:3, 4 , Marcu 10:38, 39 , 2 Cor. 4:10 ; Fil. 3:10). Aceasta nu înseamnă că ei ar avea o parte în jertfa pentru păcat sau că ar lua parte la pregătirea jert­fei de răscumpărare. Isus Christos singur este jertfa de răscumpărare,- El singur poate pregăti şi a pre­gătit jertfa pentru păcat Dar împărtăşirea în ocările, necazurile şi moartea lui Christos este ceva ce a fost dat de Iehova Dumnezeu prin Christos Isus ce­lor 144.000 de membri ai trupului Său ca un privi­legiu exclusiv. Lor le este dată promisiunea : „Daca am murit împreună cu El, vom şi trăi cu EI. Dacă suferim vom şi domni împreună cu El", adică, vom domni în împărăţia Sa cerească. — 2 Tim. 2:11, 12.

 Pentru acest motiv, oamenii de bine consacraţi, „alte oi" ale Domnului, cari sunt invitaţi în mod cordial să fie prezenţi la Cina Memorabilă, nu tre­bue şi nu se vor împărtăşi din simboale. Ei respectă ocaziunea şi respectă ceea ce ea înseamnă, întrucât asistă la celebrarea şi ţinerea a ceea ce membrii ră­măşiţei unse fac în ascultare faţă de instrucţiunile Capului lor. Dar ei pricep că ei nu sunt membri unşi ai trupului lui Christos şi nu sunt botezaţi în moar­tea Sa nici nu sunt chemaţi şi destinaţi să domnească împreună cu El în împărăţia Sa cerească. Ei caută vieaţă vecinică în perfecţiune umană pe pământ sub acea împărăţie cerească. Pentru ei, a se împărtăşi din simboale ar preumbri ceva ce nu este adevărat cu privire la ei înşişi. De aceea, ei să nu se împărtă­şească.

   Cina memorabilă este ţinută până la venirea Sa, spre a arăta un singur lucru, „moartea Sa", în care aceasta este dată pen­tru membrii trupului Său uns spre a se împărtăşi ca un privilegiu graţios de la Dumnezeu. Repetăm încă odată: „Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului PÂNĂ VA VENI EL". (1 Cor. 11:26).


 

Categorie: sarbatoarea pastelor si cina Domnului | Adăugat de: barabi12 (2013-03-08)
Vizualizări: 481 | Tag-uri: Cina de amintire, Moartea lui Isus, paharul cu vin, PAHARUL, sangele meu, trupul meu, painea nedospita | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets