Principală » Articole » Despre religie

Dovezi biblice pentru credinta fara religie1• De la om a fost cerut o inchinare adevărată la Dumnezeu

Exod 20:3-5
         Exodus 20:3  Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care Sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc

2 • Pînă la declararea credinţei adevărate oameni temători    de    Dumnezeu    au    trăit    sub respectarea legii.

 Gal. 3: 22-24. 
         Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos. Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită.Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
 
3 • Cei din vechime şi creştinii, după adevărata credinţă au fost recunoscuţi.

 Evrei 11: 6
         Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

 loan 14:1.
          Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.

4 • Numai un singur drum, o singură poartă şi o singură credinţă există 

Matei 7:13,14
         Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi Sunt cei ce intră pe ea. Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini Sunt cei ce o află. 

Efes. 4: 5 
         Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

        - pentru care dacă luptăm, primim viaţă,

 luda 3
         Prea iubiţilor, pe când căutam cutot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.
 
Luca 18: 7, 8. 
          Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, cu toate că zăboveşte faţă de ei?Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

5 • Credincioşii   adevăraţi   poartă   numele   de Martori ai lui lehova: 

  -A  Primul om credincios pe pămînt (Abel) a fost numit martor.

 Evrei 11: 4
         rin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, cu toate că este mort.

Evrei12:1,2
         Şi noi, deci, fiindcă Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
          Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

  - B Patriarhii - Profeţii - Prorocii - la fel au fost numiţi Martori. Evrei cap. 11 şi 12:1,2.
 
   -C  Isus Christos este numit martorul credincios  şi adevărat. 

Apoc. 1: 5
         şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi-născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său

Apoc 3:14.
          Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu

    -D  Ucenicii  lui  Isus  (apostolii)  sînt numiţi martori.

 Fapte 1: 8. 
         Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”
      -E  Ca urmare, toţi credincioşi, care aparţin poporului   lui   Dumnezeu,   trebuie   să   se
numească la fel şi în zilele noastre.

Isaia 43: 9-12
         Să se strângă toate neamurile şi să se adune popoarele! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele dintâi proorocii? Să-şi aducă martorii şi să-şi dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii şi să zică: „Adevărat!” - „Voi Sunteţi martorii Mei-,zice Domnul, voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu Sunt: înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, şi după Mine nu va fi,Eu, Eu Sunt Domnul, şi în afară de Mine nu este nici un mântuitor! Eu am vestit, am mântuit, am proorocit, nu Sunt străin între voi; voi Îmi Sunteţi martori-,zice Domnul, că Eu Sunt Dumnezeu.

Isaia 44: 8. '
         Nu vă temeţi, şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Îmi Sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu în afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!

 -F Acest popor este aies din toate naţiunile, ca să poarte numele iui Dumnezeu, care este lehova. 

Fapte 15: 14
         Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele.
 
 -G Numele lor est hotărît de Dumnezeu -

Isaia 62: 2
           Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l va Hotărâ gura Domnului.
        
- şi ca copii săi, poporul său sînt  numiţi după Numele Lui.

 Deutr. 28: 9,10
          Vei fi pentru Domnul un popor Sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului, Dumnezeului tău, şi vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului, şi se vor teme de tine.

II. Cron. 7:14
         dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.
 
Ier. 15:16. 
Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău Sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!

 -H  Poporul său trebuie la rîndul lor să facă cunoscut acest Nume, aşa cum a făcuî şi Isus Christos.

 loan 17:6
         Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.

loan 17:26
         Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

 Evrei 2:12.
         când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.”

  - I Credinţa trebuie păstrată pînă la sţîrşit.

 I.Tlm. 6:11
         Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţa.

I Tim :20, 21;
         Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel,pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin.
 
luda 3.
         Prea iubiţilor, pe când căutam cutot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.Categorie: Despre religie | Adăugat de: barabi12 (2013-01-03) E
Vizualizări: 541 | Comentarii: 3 | Tag-uri: religia falsa, religia, religia adevarata | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 3
1  
Faptele Apostolilor 6:7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă.

2  
Galateni 1:13 Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia Iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu, şi făceam prăpăd în ea;

3  
Faptele Apostolilor 9:2 şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.

Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets